rada rodziców

Rada Rodziców

Na początku każdego roku szkolnego spośród rodziców uczniów wybierani są przedstawiciele do tzw. trójek klasowych. Trzy osoby spośród nich wchodzą do szkolnej rady rodziców.
Wszyscy rodzice i uczniowie mają tego świadomość, jednak wiedza na temat wpływu rady na rozwój szkoły nie jest już tak powszechna.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

 Przewodnicząca: Ewa Rutynowska
 Zastępca przewodniczącej: Magdalena Rybczyńska
 Skarbnik: ........
 Sekretarz: .........

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

  • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
  • Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
  • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
  • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
  • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
  • Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
  • Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
  • Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
  • Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.

Dane Rady Rodziców:

nazwa: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu
nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Zapraszamy do współpracy